Reklamacje

 
 
 
 

Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo IND Partnerzy s.c. Dane osobowe przetwarzane są w celu załatwienia spraw związanych z prowadzoną korespondencją, ewentualnie dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 2016/679 UE (RODO) polegających na dbaniu o swoje interesy. Każdy ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w uzasadnionych przypadkach) lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o okolicznościach przetwarzania danych osobowych jest tu: https://ind-partners.com/polityka-prywatnosci/

 
 

REKLAMACJE

 
1. Klientowi będącemu osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej przysługuje prawo wniesienia reklamacji na usługi świadczone przez brokera w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.
Reklamacja lub skarga jest składana drogą elektroniczną na adres: biuro@ind-partners.com lub drogą pocztową na adres siedziby brokera.
 
2. Klientowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo wniesienia reklamacji na usługi świadczone przez brokera w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.
Reklamacja lub skarga jest składana w drogą elektroniczną na adres: biuro@ind-partners.com jak również:
• w formie pisemnej – osobiście, w jednostce brokera albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz.1481 z późn. zm.)
• ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce brokera.
 
3. W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową przysługuje prawo wniesienia reklamacji /skargi do zakładu ubezpieczeń, zgodnie z zasadami przewidzianymi w umowach ubezpieczenia.
 
4. Broker udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu na udzielenie odpowiedzi wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, broker w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją:
• wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
• wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
• określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 
5. W przypadku niedotrzymania terminów (30/60 dni), reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta. Odpowiedzi na reklamację udziela się w postaci papierowej bądź drogą elektroniczną na wniosek Klienta.
 
6. Wszelkie spory mogące powstać między Klientem a brokerem w związku z wykonywaniem umowy zlecenia brokerskiego rozstrzygane będą polubownie.
Przy rozstrzyganiu sporów brane będą pod uwagę przepisy prawa, zasady słuszności i uczciwego obrotu. Klientowi w zakresie określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty
rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.