Polityka prywatności

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES IND Partnerzy s.c.

IND Partnerzy S.C., ul. Jana Kilińskiego 18/1. 80-452 Gdańsk, NIP: 9570993965,
REGON: 220590907 jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach swojej działalności. Mając na uwadze poszanowanie konstytucyjnej zasady prawa do prywatności, administrator wdrożył niezbędne procedury oraz polityki dotyczące ochrony danych osobowych. Ich stosowanie służy realizacji wszystkich wymogów i standardów wynikających m.in. z rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – popularnie zwanego RODO.
Dokładamy szczególnych starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Dane są zbierane i przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Dbamy o to, aby przetwarzać dane jedynie w niezbędnym zakresie oraz by zawsze były prawidłowe i w razie potrzeby aktualizowane. Dane osobowe są przetwarzane w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania lub nie dłużej niż to wynika z przepisów prawa. Jednocześnie z przestrzeganiem ww. zasad, za nadrzędną wartość przyjmujemy dbałość o integralność oraz poufność danych osobowych przetwarzanych w IND Partnerzy s.c.
Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się w kwestiach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych do administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@ind-partners.com.

Definicje i skróty

1. „IND” – IND Partnerzy s.c., ul. Jana Kilińskiego 18/1. 80-452 Gdańsk, NIP: 9570993965, REGON: 220590907.
2. „Polityka Prywatności” – niniejszy dokument.
3. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. „Serwis”, „strona www” – strona internetowa IND pod adresem: https://ind-partners.com/

Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest IND Partnerzy, ul. Jana Kilińskiego 18/1. 80-452 Gdańsk, NIP: 9570993965.
2. Z Administratorem można kontaktować się mailowo pod adresem: biuro@ind-partners.com, a także listownie przesyłając korespondencję na adres siedziby podany w ust. 1.

Sposoby przetwarzania danych (cele, zakres i podstawy prawne)

1. IND dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa.
2. IND przetwarza dane osobowe w szczególności:
a) Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO, tj. zawieranych umów (np. dotyczących obsługi brokerskiej w imieniu i na rzecz zleceniodawcy i innych umów cywilno-prawnych zawieranych przez IND).
b) Na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO tj. obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. prowadzenia rejestru skarg i reklamacji na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz realizowania innych obowiązków wynikających z tej ustawy).
c) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu jakim jest prowadzenie korespondencji i obsługa wiadomości przychodzących (np. zapytań o możliwość współpracy kierowanych na adres mailowy udostępniony na stronie www).
3. W każdym przypadku, gdy dane są zbierane przez IND, osoba, której dane dotyczą otrzymuje dedykowaną informację o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13. RODO w postaci klauzuli informacyjnej dołączanej do wiadomości, umowy itp.
4. Zakres zbieranych danych, w każdym przypadku jest adekwatny do celów jakie mają być zrealizowane.

Odbiorcy danych

1. Odbiorcami danych są wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Państwa dane nie są udostępniane innym podmiotom bez wskazania przez nie podstawy prawnej uprawniającej je do ich pozyskania.
2. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, wspierającym IND w zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej (np. dostawcy usług internetowych tj. IQ PL Sp. z o.o.), na podstawie odrębnej umowy. Umowa taka gwarantuje każdorazowo należyty i zgodny z przepisami prawa poziom ochrony przekazanych danych.

Okres przechowywania danych

1. Czas przechowywania danych jest ściśle określony poprzez przepisy prawa (regulują je np. przepisy kodeksu cywilnego odnośnie umów cywilo-prawnych, czy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń odnośnie do przechowywanej przez nas dokumentacji brokerskiej) o czym informujemy Państwa w dedykowanych klauzulach informacyjnych.

Uprawnienia przysługujące osobom, których dane są przetwarzane

1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez IND ma prawo do:
• żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie IND
(na podstawie art. 15 RODO);
• żądanie sprostowania danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO);
• żądanie usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”;
• żądanie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO);
• żądanie przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie
do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (na podstawie art. 20 RODO, dotyczy danych przetwarzanych na podstawie przesłanki umowy);
• wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO, dotyczy danych przetwarzanych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. obsługi korespondencji);
2. Z przysługujących Państwu praw możecie Państwo skorzystać kierując określone żądanie na adres administratora.
3. IND ma prawo do zweryfikowania tożsamości osoby kierującej żądanie przed jego rozpatrzeniem i w przypadku negatywnej weryfikacji odmówić rozpatrzenia żądania.
4. IND realizuje żądania w terminie 30 dni od daty jego wpłynięcia i weryfikacji. W szczególnych przypadkach termin 30 dniowy może zostać wydłużony o kolejne 30 dni, przy czym osoba, której dane dotyczą informowana jest przez IND o wydłużeniu terminu oraz jego przyczynie.
5. IND może odmówić realizacji określonego żądania, jeśli uzna, że zachodzą przesłanki określone w art. 15 – 22 RODO. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą jest o tym fakcie informowana.
6. W przypadku, gdy uznacie Państwo, że IND przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, macie możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Powierzanie przetwarzania danych osobowych

IND może przetwarzać dane osobowe również w przypadkach innych niż w wyniku otrzymania ich bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się również w wyniku ich przekazania do IND przez innych administratorów danych. W takim przypadku IND pełni rolę podmiotu przetwarzającego (procesora).
W przypadku, gdy IND występuje w roli podmiotu przetwarzającego, dokładamy wszelkich starań, aby współpraca taka odbywała się zgodnie z wymaganiami art. 28 RODO w oparciu o zawieraną z administratorem danych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zmiany polityki prywatności

IND zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Profilowanie i cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, na stronie internetowej obsługiwanej przez IND (https://ind-partners.com/) wykorzystujemy pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwisy internetowe i zapisywane w urządzeniach odbiorcy (komputerach, smartfonach itp.).
Informacje zapisywane w plikach cookies nie służą identyfikacji osób fizycznych, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tożsamości osób odwiedzających stronę. Wykorzystujemy je wyłącznie w calach statystycznych oraz dla poprawy funkcjonowania naszej witryny. Nie zabiegamy o identyfikację osób odwiedzających stronę internetową, a plików cookies nie przekazujemy innym podmiotom – nieupoważnionym przez administratora.
Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Serwisu, w tym, aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony www w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Serwisu oraz poprawić wydajność i efekt korzystania ze strony www.
Większość przeglądarek internetowych umożliwia zmianę ustawień plików cookies oraz ich usunięcie. Może to jednak mieć wpływ na niektóre funkcjonalności odwiedzonych stron. Brak zmiany tych ustawień jest rozumiany jako akceptacja stosowania mechanizmu plików cookies.
Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się odesłania do innych stron internetowych, którymi nie administrujemy (np. mapy gogle). Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na tych stronach, dlatego zachęcamy do każdorazowego weryfikowania polityk prywatności/ plików cookies.
Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych oraz dostawców usług analizy statystycznej. Żeby dowiedzieć się jak zmienić ustawienia cookies w wybranej przeglądarce należy kliknąć odpowiedni link:
Google Chrome
Firefox
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Opera
Safari

W związku z prowadzoną korespondencją, IND przetwarza dane osobowe nadawców i adresatów, w tym osób korespondujących z wykorzystaniem skrzynek poczty elektronicznej wskazanych na stronie internetowej. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania tych danych osobowych znajduje się poniżej.

Klauzula informacyjna dotycząca prowadzenia korespondencji z użyciem strony www: https://ind-partners.com

W związku z prowadzoną korespondencją, przetwarzamy dane osobowe nadawców i adresatów, w tym osób korespondujących z wykorzystaniem wskazanych na stronie internetowej adresów skrzynek poczty elektronicznej.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzona korespondencją jest IND Partnerzy s.c., ul. Jana Kilińskiego 18/1. 80-452 Gdańsk, NIP: 9570993965.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu jakim jest prowadzenie korespondencji.
Dane mogą być udostępnione podmiotom wspierającym administratora w zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej (dostawcy usług internetowych tj. IQ PL Sp. z o.o., ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk).
Dane są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywane przez rok, w związku z potrzebą ewentualnego wznowienia korespondencji. Po tym okresie dane są usuwane.
Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia. Ponadto przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Wyżej wymienione uprawnienia mogą być realizowane na zasadach i w zakresie wskazanym w RODO lub innych przepisach o ochronie danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wymiany korespondencji.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się pod adresem: IND Partnerzy s.c., ul. Jana Kilińskiego 18/1. 80-452 Gdańsk (korespondencja papierowa) lub biuro@ind-partners.com (korespondencja mailowa).